Skip to main content

Breadcrumb

INTRODUCTION

ONE ePayment

ONE offers online payment solutions for you to pay easily and securely.

For online payment customers, who prefers cashless and time-saving payment method, ePayment is going to become a part of ONE digitalization solution that allow users to pay online. Unlike traditional payment method, ePayment empowers users to make safer online payments anytime and from anywhere.

ONE ePayment

 

Benefits 

We provide you a safe, convenient and time-saving payment method

Benefits - Pic 1

Provide a convenient and secure payment experience

Benefits - Pic 2

Offer contactless payment method, aligning with the digital trend

Benefits - Pic 3

Time-saving payment method anytime, anywhere

We are available in … 

map

… and will be expanding to other countries

Start using ONE ePayment now!

Get Started

For more information, please contact your local ONE representative.
You may also refer to our ePayment flyer for a summary of the product.

Ocean Network Express
FEATURES

ONE ePayment Features for Vietnam Market

Create Purchase Order

Simply register your payment with Bills of Lading(s)

Explore More

Pay Purchase Order

A few clicks are all it takes to pay multiple Purchase Order at the same time 

Explore More

Features_Pic 2

Payment Gateway

Localization Payment Gateway with 
the B2B convenient payment methods

Payoo
Payment Gateway

Payment Proof

It’s automatically sent to your mailbox.
No longer waiting when we have automated receipt generation

Features_Pic 5
FAQ

ePayment FAQ

You may have some questions about ONE ePayment that we might have the answers.
Here is our recent FAQ and learn more about this digital solution.

Q: 
How can I make payment using ePayment?
Hỏi: Làm thế nào tôi có thể thực hiện thanh toán bằng ePayment?
A: 
 For a step-by-step guideline, please refer to our our ePayment user guide.
Trả lời: Để biết hướng dẫn từng bước, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng Thanh toán điện tử của chúng tôi
Q: 
The payment account number on E-payment is different from ONE VN's account number on the invoice. Is this acceptable by the Tax authority? Which Circulars and Decree were stipulated?
Hỏi: Số tài khoản thanh toán trên ePayment khác với số tài khoản của ONEVN trên hóa đơn. Điều này có được cơ quan thuế chấp nhận không? Được quy định tại Thông tư, Nghị Định nào?
A: 
Currently, the Banking Law is allowed for collection of payment through intermediary entities. VietUnion (Payoo payment gateway) is one of the intermediary payment services entities, they will collect payment on behalf of ONEVN through their Bank account and transfer funds to ONEVN’s HSBC bank account. ONEVN also has signed the contract service for payment collection with VietUnion and HSBC

In addition, please refer to Circular 173/2016/TT-BTC (Article 1) amending Clause 10, Article 1 of Circular 26/2015/TT-BTC. This Circular amends the regulation on payment documents via banks, removing the requirement that the payment account used as a basis for VAT deduction or refund must be an account registered or notified to the tax authority. The circular also mentions the types of payments prescribed by law, including "collection" that VietUnion is implementing for ONEVN.
Thus, businesses only need to ensure they have payment documents via banks in consistent with current legal regulations such as checks, payment orders, collection orders, banking cards, credit cards and sim card (electronic wallet) meet the conditions for tax deduction and refund, and do not require a registered account or notification to the tax authority.

Quote from Circular:

" Via-bank payment documents are construed as having documents proving the transfer of money from a buyer’s account to a seller’s account opened at providers of payment services in legitimate forms in accordance with current law provisions such as cheque, payment orders, collection orders, banking cards, credit cards, sim card (electronic wallet) and other payment methods as prescribed (including the case when the buyer transfers money from his/her account to the seller's account bearing name of a private enterprise's owner, or when the buyer transfers money from his/her account bearing name of a private enterprise's owner to the seller's account.”

This Circular takes effect from December 15th, 2016

Please see more attached references:

Trả lời: Hiện nay, Luật Ngân hàng đã cho phép sử dụng hình thức thu hộ thông qua các tổ chức dịch vụ trung gian thanh toán. VietUnion (cổng thanh toán Payoo) là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, VietUnion sẽ thay mặt ONEVN thu tiền thông qua tài khoản Ngân hàng của họ và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng HSBC của ONEVN. ONEVN cũng đã ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ với VietUnion và HSBC. 

Ngoài ra, Quý khách vui lòng tham khảo Thông tư 173/2016/TT-BTC  ( Điều 1) sửa đổi  khoản 10 điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC. Thông tư này sửa đổi điều khoản quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng bỏ yêu cầu tài khoản thanh toán làm căn cứ xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. thông tư cũng đề cập đến các loại hình thanh toán được pháp luật quy định trong đó có hình thức " nhờ thu" mà VIetUnion đang thực hiện cho ONEVN.

Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo các hình thức phù hợp với quy định pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) thì đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế, không đòi hỏi phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.

Trích dẫn thông tư: 

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2016

Vui lòng tham khảo thêm tài liệu đính kèm:

 

 

Q: 
Does ePayment affect the approval process on internet banking? Do payment Approvers need to participate in the ePayment portal?
Hỏi: ePayment có ảnh hưởng đến quá trình phê duyệt trên internet banking không? Người phê duyệt thanh toán có cần tham gia vào cổng thanh toán điện tử không?
A: 
No, ePayment does not affect your payment approval process on internet Banking. Payment approver no need to participate in the ePayment portal.
Trả lời: Không, ePayment không ảnh hưởng đến quy trình phê duyệt thanh toán của bạn trên internet Banking. Người phê duyệt thanh toán không cần tham gia vào cổng thanh toán điện tử.
Q: 
Can I  create a PO and choose payment method via Payoo payment gateway to get information such as bank account, payment amount, content of payment, etc. for a regular paper payment order to be submitted at the bank?
Hỏi: Nếu tôi tạo PO và chọn phương thức thanh toán qua cổng thanh toán Payoo để lấy thông tin tài khoản ngân hàng, số tiền thanh toán, nội dung thanh toán, đối với lệnh thanh toán trên ủy nhiệm chi được nộp tại ngân hàng, tôi có thể không?
A: 
 Yes, you can. Please input correct payment details that you have gotten from Payoo payment gateway. ONE's system will send a confirmation email receipt to the you immediately after Payoo's account receives your payment.
Trả lời: Vâng, bạn có thể. Vui lòng nhập chi tiết thanh toán chính xác mà bạn đã nhận được từ cổng thanh toán Payoo. Hệ thống của ONE sẽ gửi email xác nhận biên nhận cho Quý khách ngay sau khi tài khoản Payoo nhận được thanh toán của Quý khách.
Q: 
I am having issues with the platform. Who should I contact?
Hỏi: Tôi đang gặp sự cố với hệ thống. Tôi nên liên hệ với ai?
A: 
 If you are facing platform issues, such as not being able to process the invoice or not receiving the notification after payment, please contact us by LIVE CHAT  or the email address shown in the “Contact Us” page during working hours.
Trả lời:  Nếu bạn đang gặp phải các vấn đề về hệ thống, chẳng hạn như không nhận được thông báo sau khi thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua LIVE CHAT hoặc địa chỉ email được hiển thị trong trang "Liên hệ với chúng tôi" trong giờ làm việc
Q: 
I am having problems accessing the ePayment Portal. What should I do?
Hỏi: Tôi đang gặp sự cố khi truy cập Cổng thanh toán điện tử. Tôi nên làm gì?
A: 
  Please try clearing your cache and cookies from the browser and try accessing the link again. However, if this method does not solve the problem, please contact us via LIVE CHAT during working hours.
Trả lời: Vui lòng thử xóa bộ nhớ cache và cookie của bạn khỏi trình duyệt và thử truy cập lại. Tuy nhiên, nếu phương pháp này không giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua LIVE CHAT trong giờ làm việc.
Q: 
Am I only able to create “Purchase Order (PO)” one by one?
Hỏi: Tôi chỉ có thể tạo một "Đơn đặt hàng (PO)" phải không?
A: 
 No, you can create and save multiple PO with a unique PO No. each. You can also pay multiple PO No. in the Pay PO page as long as the number of records does not exceed 450 lines/PO. For details, please refer to our ePayment user guide.
Trả lời: Không, bạn có thể tạo và lưu nhiều PO, mỗi PO sẽ có một số duy nhất. Bạn cũng có thể thanh toán nhiều số PO trong trang thanh toán PO (Pay PO) miễn là số lượng bản ghi không vượt quá 450 dòng/PO. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo “Hướng dẫn sử dụng” ePayment của chúng tôi. 
Q: 
What time frame should I create ePayment?
Hỏi: Làm thế nào tôi có thể thực hiện thanh toán bằng ePayment?
A: 
ePayment can be made at any time anywhere.
Trả lời: ePayment có thể được thực hiện bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào.
Q: 
How long does it take for ONE VN to check and receive payment from ePayment?
Hỏi: Mất bao lâu để ONEVN kiểm tra và nhận thanh toán từ ePayment?
A: 
Immediately, you will receive a payment confirmation email after completing the payment process.
Trả lời: Ngay lập tức, bạn sẽ nhận được email xác nhận thanh toán sau khi hoàn tất quá trình thanh toán.
Q: 
Are there any additional costs incurred for ePayment?
Hỏi: Có bất kỳ chi phí nào phát sinh thêm cho ePayment không?
A: 
There are no additional costs for ePayment, other than the usual bank charges.
Trả lời: Không có chi phí phát sinh thêm cho ePayment ngoài các khoản phí ngân hàng thông thường.
Q: 
In case of payment for a third party, what information should be provided?
Hỏi: Trong trường hợp thanh toán hộ cho bên thứ ba, thông tin cần được cung cấp như thế nào?
A: 
You can provide the Tax identification No. of the company to be issued invoices as a remark for our reference. 
Trả lời: Bạn có thể cung cấp thông tin vào ghi chú. Và vui lòng cung cấp đúng Mã số thuế của công ty được phát hành hóa đơn.
Q: 
In the ePayment Portal, can I view the data of outstanding amount, paid or unpaid PO, BLs which are issued or unissued invoice? 
Hỏi: Trong Cổng thanh toán điện tử, tôi có thể xem dữ liệu về số tiền chưa thanh toán, PO đã thanh toán hoặc chưa thanh toán, BL đã phát hành hoặc hóa đơn chưa phát hành  hóa đơn không? 
A: 
The outstanding amount is not displayed on the Portal, so as to keep freight information confidential. ePayment does not save the created PO data. It only sends an email, notifying the customer that the PO has been created.
Trả lời: Số tiền chưa thanh toán không nên được hiển thị để bảo mật thông tin về cước/phí vận chuyển hàng hóa. Epayment không lưu dữ liệu PO đã tạo, ePayment chỉ gửi email thông báo cho khách hàng rằng PO đã được tạo.
Q: 
I paid for the wrong BL or paid the wrong amount. What should I do?
Hỏi: Tôi đã thanh toán sai BL hoặc thanh toán sai số tiền. Tôi nên làm gì?
A: 
Please contact us by  LIVE CHAT or the email address shown in the “Contact Us” page during working hours.
Trả lời: Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua LIVE CHAT hoặc địa chỉ email được hiển thị trong trang "Liên hệ với chúng tôi" trong giờ làm việc. 
Q: 
Which payment modes are supported?
Hỏi: Những phương thức thanh toán nào được hỗ trợ?
A: 
The ePayment portal provides the most convenient payment method, suitable for B2B payment behavior for each specific country.
Trả lời: Cổng thanh toán điện tử cung cấp phương thức thanh toán thuận tiện nhất, phù hợp với hành vi thanh toán giữa các doanh nghiệp cho từng quốc gia cụ thể.
Q: 
Can I make payment in USD or other currencies?
Hỏi: Tôi có thể thanh toán bằng USD hoặc các loại tiền tệ khác không?
A: 
No, ePayment currently accepts payment in VND only.
Trả lời: Không, ePayment hiện tại chỉ chấp nhận thanh toán bằng VND.
Q: 
I have saved my PO and received the PO No. Can I edit the BL number in that PO?
Hỏi: Tôi đã lưu PO của mình và nhận được Số PO. Tôi có thể chỉnh sửa số BL trong số PO đó không?
A: 
You cannot edit the payment details after receiving the PO No. However, you can create a new PO.
Trả lời: Bạn không thể chỉnh sửa chi tiết thanh toán sau khi nhận được Số PO. Tuy nhiên, bạn có thể tạo Số PO mới. 
USER GUIDE

ePayment User Guide

 

 
one template
CUSTOMER ADVISORY

CUSTOMER ADVISORY

Electronic Payment (ePayment) Now Available in Vietnam

April 1st, 2024

Dear Valued Customer,

Thank you for your continued support and choosing Ocean Network Express (“ONE”) to cater to your needs.

 

We are pleased to announce that an electronic payment option is now available for all of your bookings with ONE starting April 1st, 2024.

With ePayment, we aim to provide an easy, paperless digital solution to provide more flexibility and options for our customers - it's a fast and reliable way to make payment online for all of BL charges anytime, anywhere.

Below are further benefits:

Real-time updates: Get instant email notifications for every payment, saving your valuable time for checking payment with accounting side.

Faster transactions: payments are updated instantly and clear outstanding balance quickly, speed up your DO/BL release.

To make payment, you can follow the 5 simple steps:

  1. Go to our ePayment portal.
  2. Click ‘Create PO’ to register your payer information and payment details. Your PO number will be prompted and emailed to you.
    Please select revenue type “Freight & surcharges” for full BL payment including local charges, but excluding D&D charge. 
    In case you’re making payment for D&D charge, please input separate revenue type “D&D”. 
  3. Click ‘Save and proceed to pay’ for reviewing before proceeding of payment or click ‘Save and email’ for payment later.
  4. The system will navigate to the Payment Gateway and you can make the remittance accordingly through your internet banking.
  5. Get an Official Receipt of payment instantly.

The ePayment portal is available via ONE Vietnam’s website under the “Digital Solutions” tab or can be accessed directly using https://epayment.one-line.com/vn/. If you have any questions, please contact your local finance and accounting team via Livechat and we will be happy to assist.

ONE would like to take this opportunity to thank you for your continual support and for trusting your valuable business to ONE.

 

Yours faithfully,

Ocean Network Express